שיחה בין iphones admin ו- Applejuice

1 הודעות מבקרים

 1. ùìåí,

  àðé çñåí ìîùìåç äåãòåú áôåøåîéí
  ìîä?

  òã ëîä ùéãåò ìé ìà òáøúé òì äçå÷éí åàðé ìà îôøñí ùåí ãáø...

  àåãä ìúùåáúëí

  çâ ùîç!
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1