שיחה בין ky81990 ו- outlaw9

1 הודעות מבקרים

  1. äéé,

    ÷åãí ëì úåãä òì äòæøä.
    àðé îàåã îòåðééï ì÷ðåú àééôåï ãøê éã2 àáì ôåçã îòðééï äçñéîä.
    äàí àééôåï ñéí ôøé ùð÷ðä áàøõ âí éëåì ìäéðòì àí îãååçéí òìéå ëâðåá?

    äîåï úåãä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1