שיחה בין קובליו ו- דן גרין

1 הודעות מבקרים

  1. ùìåí ÷åáìéå,

    ëúáúé îãøéê "àéê ìäëðéñ ñøè" åçì÷ îäúîåðåú äåöâå ë÷éùåøéí åøöéúé ìùàåì àí úåëì ìôúåç àú äîãøéê áùáéì ùàðé éòøåê àåúå îçãù ëãé ùäúîåðåú éåöâå ëäìëä.

    úåãä øáä òì äòæøä, ãï âøéï
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1